6/16/2024 6:25:20 AM

הנגזרת

רשימת העבודות

(לימוד+תרגול+מבחן)

1

חישובי נגזרת (804) 

2

נגזרת של פונקציה מורכבת (804)

3

שימושי הנגזרת; דוגמת הפתרון המפורט (804)

4

נקודות קיצון (804) (מבחן)

 

להורדה והפעלת התוכנה

נא למלא פרטים מזהים:

שם   
סיסמה   

אישור

כניסת אורחים

שם:    הנגזרת    סיסמה:  אורח

Back to Home Page