הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2023
Math and physics for students, teachers and self learning

Math - 9

List of units
Math-9 unit 1 Powers and square roots
Math-9 unit 2 Multiplication formulas, difference of squares
Math-9 unit 3 Factoring polynomials, common factor
Math-9 unit 4 Factoring by grouping, factoring trinomials
Math-9 unit 5 Factoring by formulas
Math-9 unit 6 Partial and complete quadratic equation
Math-9 unit 7 Properties of parabola
Math-9 unit 8 Intersection of parabola with the axes
Math-9 unit 9 Word problems
Math-9 unit 10 Probabilty
Math-9 unit 11 Inequalities
Math-9 unit 12 Angles in rhombus and circle, Pythagoras theorem

על מנת להתחבר, יש להוריד ולהפעיל

את Halomda Web Manager.

התעלמו מהודעות של אנטי-וירוס.

לבסוף, רעננו את הדף.

נא למלא את הפרטים

To enter the units, write down the ID number (digits only!) in both windows.

:Log in

Guest Details:

User name: Math-9 | Password: Try